Sobota, 8 sierpnia 2020. Imieniny Izy, Rajmunda, Seweryna

"Najważniejsi są Mieszkańcy" — program wyborczy KWW Macieja Radtke

2018-10-11 16:00:00 (ost. akt: 2018-10-19 11:02:30) Artykuł sponsorowany

Najważniejsi są Mieszkańcy:

Kontynuacja profilaktycznych programów szczepień dla:
- najmłodszych lubawian przeciw pneumokokom,
- dla młodzieży przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV),
- dla seniorów przeciw grypie 60+.

Kontynuacja i poszerzanie oferty zniżek wynikających z posiadania:
- Lubawskiej Karty Mieszkańca,
- Lubawskiej Karty Seniora,
- Lubawskiej Karty Dużej Rodziny wydanej przez miejski samorząd.

Utworzenie drugiej, odrębnej od istniejącej, szkoły podstawowej w budynku po gimnazjum.

Kontynuacja usług teleopieki domowej finansowanych z budżetu miasta dla Mieszkańców – Seniorów i stałe powiększanie liczby osób korzystających z tej formy pomocy.

Utrzymanie dopłat na:
- usuwanie azbestowych pokryć dachowych lub elewacyjnych,
- wymianę starych pieców na nowe proekologiczne źródła ogrzewania, w tym: gazowe, elektryczne, olejowe, podłączenie do sieci ciepłowniczej, wykonanie pompy ciepła, zakup automatycznego kotła retortowego opalanego pelletem lub ekogroszkiem.

Kontynuacja i poszerzanie oferty opieki medycznej w soboty i niedziele.

Sukcesywne zwiększanie środków finansowych przeznaczanych na projekty zgłaszane do realizacji w ramach Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego.

Stałe doposażanie Szkoły Podstawowej i Przedszkola Miejskiego w nowoczesne pomoce naukowe, w tym zakup komputerów, pracowni tematycznych oraz tablic interaktywnych.

Dalsze finansowanie stowarzyszeń sportowych organizujących zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz innych organizacji, które organizują wydarzenia kulturalne i aktywnie uczestniczą w życiu społecznym miasta.

Remont starych i budowę nowe placów zabaw dla najmłodszych.

Utworzenie jednolitego miejskiego systemu alarmowo – interwencyjnego poprzez uruchomienie bezpłatnej i ogólnodostępnej aplikacji na urządzenia mobilne, dzięki której Mieszkańcy będą – z jednej strony zgłaszać nieprawidłowości w funkcjonowaniu Miasta, z drugiej natomiast – otrzymywać powiadomienia o najważniejszych sprawach dotyczących np. nagłych awarii, alertów pogodowych czy informacji o planowanych działaniach samorządu.

Organizacja bezpłatnych szkoleń komputerowych dla lubawian.

Kontynuacja konsultacji z Mieszkańcami w zakresie proponowanych działań samorządu.

Tworzenie nowych stref dostępu do bezpłatnego internetu wraz z rozbudową monitoringu wizyjnego w mieście.

Dalsze wsparcie dla instytucji, które odnawiają zabytki znajdujące się na terenie miasta.

Poszerzanie katalogu posegregowanych odpadów, jakie można dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Kolejne zakupy nowoczesnego wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej, które poprawią efektywność funkcjonowania naszej jednostki, zwiększając tym samym bezpieczeństwo Mieszkańców.

Budujemy Miasto, inwestujemy w Mieszkańców:

Wprowadzenie kolejnej - nowej ulgi systemowej dla firm tworzących nowe miejsca pracy i rozbudowujących swoje zakłady. To nie tylko gwarancja rozwoju firm na naszym lokalnym rynku pracy, ale przede wszystkim stabilizacja i pewność zatrudnienia dla lubawian.

Remont ulicy Kazimierza Wielkiego na odcinku od ulicy Dworcowej do „osiedla królewskiego”.
W 2017 roku samorząd przygotował kompletną dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę. W ramach zadania powstanie nowy chodnik, ścieżka rowerowa z osiedla do ul. Dworcowej, nowa ulica wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową.
Fizyczna realizacja zadania została wstrzymana z uwagi na plany prywatnych inwestorów, zarówno właściciela terenów na osiedlu wielorodzinnym położonym bezpośrednio przy ul. Dworcowej, który rozpoczyna budowę kolejnych bloków, jak również właściciela terenu, na którym obecnie znajduje się zakład produkcyjny. Funkcja tego terenu właśnie ulega zmianie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego na tereny mieszkaniowo – usługowe. Termin budowy nowej drogi jest uzależniony od terminu inwestycji przez prywatnych przedsiębiorców. Budowa drogi, po której już porusza się ciężki sprzęt budowlany, nie ma w tej chwili najmniejszego sensu, tym bardziej, że mieszkańcy osiedla wielorodzinnego, dojeżdżając do swoich domów, korzystają z ulicy Rzepnikowskiego. Na to zadanie złożyliśmy wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Rewitalizacja parku zieleni u zbiegu ulic Gdańskiej i Dworcowej.
Dążąc do stałego powiększania miejskiej bazy rekreacyjno – wypoczynkowej dla tego zadania wykonana została już dokumentacja techniczna, a samorząd posiada pozwolenie na budowę oraz gotowy montaż finansowy - zadanie to zostanie zrealizowane przy udziale środków europejskich z puli środków dla miasteczek Cittaslow. W parku powstaną nowe ciągi piesze, oświetlenie, które zainstalowane zostanie również w podłożu, ustawiona zostanie nowa mała architektura, ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, ścieżki przeszkód dla najmłodszych. Park wzbogaci się o kolejne nasadzenia roślinności, a istniejąca zieleń zostanie zrekultywowana. Zamontowany zostanie tam monitoring i powstanie strefa bezpłatnego dostępu do internetu.

Sukcesywne przejmowanie przez Miasto kolejnych terenów ogólnodostępnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda”.
W ostatnich latach samorząd miasta przejął do miejskich zasobów nieruchomości należące do Spółdzielni Mieszkaniowej Zgoda. Są to nieruchomości ogólnodostępne – chodniki, parkingi, osiedlowe place i uliczki, z których korzystają wszyscy Mieszkańcy. Takie działanie wpływa na obniżenie kosztów funkcjonowania Spółdzielni, a tym samym na niższy czynsz za mieszkania. Generalnie Mieszkańcy w innych częściach miasta nie ponoszą bezpośrednio kosztów z utrzymaniem położonych przed ich domami chodników czy dróg, bo ten problem rozwiązuje samorząd. Przejmowanie takich terenów i prowadzenie ich remontów wyrównuje poziom życia dla wszystkich lubawian.

Wsparcie działań zmierzających do remontu przez powiat iławski ulicy Dworcowej od ronda Ksieni Magdaleny Mortęskiej w kierunku Mortąg do granic administracyjnych miasta.
Właścicielem tej drogi jest powiat iławski. Droga prowadząca w kierunku Mortąg przebiega przez teren Gminy Miejskiej oraz Gminy Wiejskiej Lubawa. W mijającej kadencji powiat iławski wykonał dokumentację techniczną na remont tej ulicy tylko w granicach administracyjnych Gminy Wiejskiej. O tej decyzji w żaden sposób nie był informowany samorząd Lubawy. W kolejnej kadencji należy zmienić decyzję samorządu powiatowego, by remont objął cały odcinek drogi w kierunku Mortąg.

Generalny remont ulicy Przemysłowej w granicach administracyjnych Lubawy.
Właścicielem tej drogi jest powiat iławski. W latach 2017-2018 opracowana została dokumentacja techniczna przebudowy tej ulicy. Miejski samorząd wsparł finansowo powiat iławski, przekazując na ten cel dotację. Przy ulicy Przemysłowej intensywnie rozwija się budownictwo mieszkaniowe, zarówno jedno-, jak i wielorodzinne. W ostatnich latach samorząd wydzielił i utworzył przy ul. Przemysłowej dwie nowe drogi: Budowlaną i Narzędziową, które zostaną przejęte do miejskiego zasobu ulic. Zły stan drogi wymaga pilnej interwencji właściciela, czyli powiatu iławskiego. Samorząd nadal będzie wspierał powiat w zakresie przeprowadzenia remontu ulicy w kierunku Targowiska Dolnego w granicach administracyjnych Lubawy.

Kontynuacja modernizacji i budowy ciągów pieszych, ścieżek rowerowych oraz ulic na osiedlu „nowa Gdańska”.
Obecnie remontowana jest osiedlowa ulica Gdańska wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetleniem i budową nowych miejsc parkingowych. Remont ten będzie kontynuowany i w pierwszej kolejności obejmie uliczkę, stanowiącą dojazd do bloku Nr 32 od drogi osiedlowej, a także modernizację chodników przed tym blokiem - przy głównej ulicy Gdańskiej wraz z budową schodów i podjazdów dla matek z wózkami i osób niepełnosprawnych oraz ciągiem pieszym prowadzącym do biura SM Zgoda. Samorząd planuje sukcesywnie przejmować kolejne ogólnodostępne tereny i parkingi na tym osiedlu, jak np. przy blokach Nr 42 i 44. Docelowo powstanie też ścieżka rowerowa, która wzdłuż ulicy Gdańskiej połączy się ze ścieżką rowerową w ulicy Wyzwolenia.

Rozbudowa chodnika i ścieżki rowerowej z osiedla „nowa Gdańska” do ulicy Poznańskiej.
Samorząd jest w trakcie zamiany zniszczonego zieleńca przy ul. Poznańskiej na część parkingu wzdłuż Sandeli przed znajdującym się w tym miejscu marketem. Właścicielowi sklepu zabieg ten pozwoli na uporządkowanie ruchu pojazdów dla klientów robiących zakupy oraz budowę wygodnego wjazdu i wyjazdu na parking, natomiast Miasto rozbuduje chodnik i ścieżkę rowerową z osiedla mieszkaniowego „nowa Gdańska” do ul. Poznańskiej.

Remont ulicy Bronisława Grzymowicza i Wincentego Witosa.
Obecnie zaawansowane są już prace projektowe – opracowana została dokumentacja techniczna wraz z pozwoleniem na budowę chodników oraz ulic z modernizacją miejskiego oświetlenia. Drugi projekt dotyczy odprowadzenia wód deszczowych z tych ulic wraz z budową separatora do rzeki Sandela. Remont tych ulic nie zostać rozpoczęty w roku bieżącym z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w Toruniu. Ta instytucja rozpoczęła funkcjonowanie od 1 stycznia tego roku, przejmując od samorządu wojewódzkiego kwestie uzgodnień wodno – prawnych. Duża ilość rozpatrywanych przez Wody Polskie spraw opóźniła inwestycje w wielu samorządach.

Wsparcie działań dla budowy ścieżki rowerowej w kierunku Sampławy wraz z przebudową skrzyżowania w ulicy Wyzwolenia.
Od roku 2015 trwały zabiegi lubawskiego samorządu w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie o budowę ścieżki rowerowej od ulicy Wyzwolenia w kierunku Sampławy wzdłuż drogi krajowej Nr 15, którą olsztyńska Dyrekcja administruje. W mijającej kadencji GDDKiA w Olsztynie uwzględniła w swoich planach inwestycyjnych remont tej drogi w kierunku Torunia do budowanej obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego. W ramach modernizacji powstanie też ścieżka rowerowa oraz przebudowane zostać ma skrzyżowanie ulicy Wyzwolenia z ulicą Toruńską Lubawie. Wsparcie samorządu dla działań GDDKiA będzie polegało na dokonywaniu niezbędnych uzgodnień oraz przekazaniu terenów miejskich, jeśli zajdzie taka potrzeba, pod przyszłą inwestycję.

Wykonanie projektu zagospodarowania terenu rekreacyjno – wypoczynkowego po byłej strzelnicy m. in. z placem zabaw, siłownią zewnętrzną oraz ścieżką rowerową od ulicy Św. Barbary do ulicy Wyzwolenia.
Obecnie przy szkole podstawowej (byłe gimnazjum) przy ul. Św. Barbary powstało boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią syntetyczną do gier zespołowych. W sezonie zimowym układane jest na nim lodowisko, które jest oświetlone i dzięki temu może funkcjonować także wieczorem. Projekt zagospodarowania objąłby teren pomiędzy szkołą a ulicą Wyzwolenia, na którym zlokalizowane mogłyby być: amfiteatr, skatepark, plac zabaw, siłownia zewnętrzna i ścieżka rowerowa, która połączyłaby się ze ścieżką w ulicy Wyzwolenia. O docelowym zagospodarowaniu tego terenu zdecydują w konsultacjach społecznych Mieszkańcy.

Kontynuacja rewitalizacji centrum w zakresie przebudowy i modernizacji przestrzeni publicznej wewnątrz Starego Miasta.
Trwająca od kilku lat rewitalizacja centrum miasta objęła do tej pory swoim zakresem: Rynek, ulicę Grunwaldzką oraz teren wokół kościoła Św. Barbary, a także ulice po zachodniej i północnej stronie Rynku, a więc: Browarową, Ratuszową, Kilińskiego, Pomorską, Ogniową, Kowalską, Bankową, Podgórną, Zamkową oraz Plac Zamkowy. W tej części miasta zmodernizowana została również kanalizacja deszczowa oraz sanitarna, zainstalowane zostało energooszczędne oświetlenie, rozbudowany został miejski monitoring, a przy ulicy Kilińskiego powstał nowy plac zabaw dla najmłodszych.
Obecnie trwają prace nad dokumentacją projektową dla ulic: Pod Murami wraz z chodnikiem do ulicy Kupnera, Wąskiej, Łącznikowej, Krótkiej oraz Kościelnej, Biskupiej i Spichlerzowej. Projekt modernizacji ulic po południowej i wschodniej stronie Rynku będzie gotowy w przyszłym roku i obejmie też budowę monitoringu wizyjnego.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół zalewiska przy ulicy Kopernika.
Obecnie przez teren przy zalewisku przebiegają oświetlone ścieżki rowerowe prowadzące w kierunku Sanktuarium w Lipach. Wybudowane zostały place zabaw dla dzieci. Zagospodarowanie terenu obejmie między innymi urządzenie ogólnodostępnego miejsca do spędzania wolnego czasu wraz z altanami, miejscem do grillowania, palenia ogniska, boiskiem plażowym, a także stanowiskiem łowienia ryb dla wędkarzy. Teren wzbogacą elementy małej architektury, jak np. ławki, stojaki na rowery czy siłownia zewnętrzna. Projekt obejmie także modernizację samego zalewiska: odmulenie, wzmocnienie linii brzegowych czy powiększenie obszaru wodnego. W części zalewiska może funkcjonować sezonowe kąpielisko – park wodny wraz z ratownikiem dla najmłodszych lubawian. O tym, jak ostatecznie zagospodarowany zostanie ten teren, zdecydują Mieszkańcy w trakcie konsultacji społecznych.

Budowa parkingów od południowej strony Rynku oraz Placu Zamkowego.
Zadanie zakłada sukcesywne opracowanie dokumentacji technicznej i budowę nowych miejsc parkingowych na terenie, począwszy od skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kupnera przy pomniku Chrystusa Króla, dalej wzdłuż ulicy Kupnera do murów obronnych dawnego zamku biskupów chełmińskich. Rozwiązanie to usprawni komunikację i umożliwi Mieszkańcom centrum na swobodny dojazd i parkowanie w pobliżu własnych posesji.

Remont Kina Pokój.
W odpowiedzi na oczekiwania Mieszkańców opracowana została dokumentacja techniczna generalnego remontu Kina Pokój. Największe zmiany dotyczą sali dla widzów, która będzie charakteryzowała się większą różnicą poziomów, a nowe fotele zostaną zamontowane naprzemiennie, co sprawi, że zwiększy się komfort oglądania filmów. W sali zaprojektowane zostały miejsca dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ściany w holu oraz w sali kinowej będą wyłożone okładziną drewnopochodną z płyt akustycznych. Sam obiekt wyposażony zostanie w nowe instalacje: przeciwpożarową, elektryczną, wentylacyjną i grzewczą. Prace remontowe obejmą także remont dachu wraz z poszyciem, wykonanie nowej elewacji od strony ulicy Kupnera ze specjalnych płyt, których zadaniem będzie podniesienie walorów termomodernizacyjnych i akustycznych kina. Zagospodarowany zostanie teren przyległy włącznie z budową zewnętrznego tarasu, urządzeniem zieleni i wyposażeniem w elementy małej architektury. Umowa z wykonawcą już została podpisana. Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych. Jego realizacja zacznie się jeszcze w październiku i potrwa rok. W jego ramach opracowana zostanie również aplikacja na smartfony, dzięki której będzie można uzyskać informacje o repertuarze czy kupić bilet na film.

Budowa boiska piłkarskiego na terenie OSiR.
Stale rosnąca liczba dzieci i młodzieży uprawiającej czynnie sport, a szczególnie piłkę nożną, wymusza budowę kolejnego boiska piłkarskiego. O tym, czy ma to być obiekt trawiasty, czy ze sztuczną całoroczną nawierzchnią, zdecydują rozmowy ze środowiskami piłkarskimi. Budowa kolejnego obiektu sportowego wymaga powiększenia terenów zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. W tym celu samorząd podejmie próbę wykupienia nieruchomości pozostającej w rękach prywatnych, na której zlokalizowane może zostać nowe boisko.

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubawie.
W mijającej kadencji samorządu przygotowana została dokumentacja techniczna wraz z pozwoleniem na budowę modernizacji budynku Szkoły Podstawowej, w której wyremontowana została także sala gimnastyczna. Projekt modernizacji dotyczy w szerokim zakresie zadań związanych z poprawą energooszczędności obiektu - docieplenia ścian, wymiany instalacji c.o. z automatyką sterowania, wymiany oświetlenia na energooszczędne. W celu dostosowania budynku do obowiązujących norm i warunków technicznych, wykonana zostanie winda i podjazd dla osób niepełnosprawnych. Prace termomodernizacyjne planowane są do realizacji z dofinansowaniem zewnętrznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Wniosek na dofinansowanie prac został już złożony.

Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji Środowiskowego Domu Samopomocy.
Założenia projektowe obejmują przebudowę kondygnacji podziemnej na funkcje użytkowe, przebudowę wewnętrznego układu komunikacyjnego, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych, w tym wbudowanie międzykondygnacyjnego podnośnika oraz dostosowanie całego budynku do obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów ochrony przeciwpożarowej i sanitarno - epidemiologicznych, a także zaprojektowanie wentylacji mechanicznej i budowę wewnętrznych instalacji grzewczych, wodno - kanalizacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych. Są one niezbędne, biorąc pod uwagę fakt, że dzisiaj Środowiskowy Dom Samopomocy działa w dużej mierze w pomieszczeniach po byłej kuchni i są one po prostu niefunkcjonalne.
Ponadto projekt przewiduje rozbudowę budynku od strony wschodniej i likwidację zewnętrznego zejścia do kondygnacji podziemnej, a także – w związku budową wentylacji mechanicznej - częściową przebudowę stropodachu.
W Środowiskowym Domu Samopomocy swoją siedzibę mają również Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Stowarzyszenie na rzecz Ośrodka Aktywności.

Przebudowa skrzyżowania przy Kinie „Pokój”.
Zadanie prowadzone jest we współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, który administruje drogą wojewódzką – ulicą Kupnera. ZDW opracowało koncepcję przebudowy skrzyżowania ulic Kupnera i Biblii Gutenberga. W tym celu w ramach procedury Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej przejęta zostanie na poszerzenie pasa drogi wojewódzkiej część prywatnych nieruchomości w celu zlikwidowania „wąskiego gardła” ulicy na wysokości budynku Kina Pokój. Zgodnie z przyjętymi założeniami Miasto przekaże dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego dotację celową na sfinansowanie części tego zadania, co przyspieszy inwestycję.

Sukcesywne remonty chodników i dróg na osiedlu „Glinki”.
W kolejnych latach planowane są remonty osiedlowych chodników i nawierzchni dróg wraz z wymianą oświetlenia ulicznego na energooszczędne. W szczególności dotyczyć będą ulicy Kwiatowej, Orlej, Teofila Ruczyńskiego, Wojska Polskiego, Chopina, Słowackiego, Bolesława Prusa, Żeromskiego czy Matejki.

Kontynuacja budowy ulicy Borek.
Projekt obejmuje budowę nowej ulicy, ścieżki pieszo – rowerowej, przebudowę oświetlenia, kanalizacji deszczowej oraz przepustu na rzece Elszce wraz z budową separatora odprowadzającego wody opadowe do rzeczki. Najbardziej kosztownym składnikiem zadania jest przebudowa mostku oraz budowa nowej nawierzchni, która musi być dostosowana dla ruchu pojazdów ciężarowych do zakładów położonych w dzielnicy przemysłowej Miasta.
W roku bieżącym rozpoczęła się budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu ulicy Borek wraz z oświetleniem na odcinku od zakładu produkcyjnego do ronda na drodze krajowej Nr 15. Tegoroczny zakres zadania został ograniczony do przepustu na rzece Elszce z uwagi na fakt, że w uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w Toruniu przez kilka miesięcy pozostawał projekt przebudowy przepustu wraz z budową separatora odprowadzającego wody opadowe do rzeki. Nowa instytucja, jaka została utworzona z początkiem tego roku, w związku z dużą ilością spraw, nie była w stanie terminowo rozpatrywać wszystkich wniosków. Prace będą kontynuowane w przyszłym roku.

Przygotowanie dokumentacji dla dróg gruntowych.
Zadania będą dotyczyć w szczególności ulic: Polnej, Kardynała St. Wyszyńskiego oraz Nad Jesionką. Ulica Polna przewidziana została jako droga z nawierzchnią bitumiczną. Przed rozpoczęciem inwestycji Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji musi wybudować na tym terenie instalację wodno – kanalizacyjną. Ulice Kardynała St. Wyszyńskiego oraz Nad Jesionką będą zaprojektowane w formie ciągów pieszo – jezdnych. Wszystkie ulice zostaną wyposażone w kanalizację deszczową oraz energooszczędne oświetlenie.

Kontynuacja budowy ulicy Lipowej.
W związku z rozwijającym się budownictwem mieszkaniowym jednorodzinnym przy ulicy Lipowej samorząd musi rozpocząć przygotowania do dalszej jej budowy. W pierwszej kolejności powstanie dokumentacja techniczna dla tej inwestycji, a następnie rozpocznie się wykup terenów od prywatnych właścicieli na poszerzenie pasa drogowego. Dokumentacja techniczna obejmie także projekt ścieżki rowerowej, która połączy Sanktuarium w Lipach z ul. Ogrodową.

Budowa ulicy Jodłowej oraz Biskupa Mikołaja Chrapickiego.
W mijającej kadencji przygotowane zostały dokumentacje techniczne wraz z pozwoleniem na budowę ulicy Jodłowej oraz Biskupa Mikołaja Chrapickiego. Wybudowane zostało już w tych ulicach miejskie oświetlenie. Projekt przewiduje, że utwardzone drogi będą miały charakter ciągów pieszo – jezdnych, podobnie, jak na wcześniej wykonanych uliczkach – Księcia Surwabuno i Biskupa Chrystiana - stanowiących sięgacze od ulicy Lipowej.

Budowa ulicy Wiśniowej.
W roku 2016 wybudowana została ulica Sadowa. W ramach zadania wykonana została droga z nawierzchnią bitumiczną, chodnikami, kanalizacją deszczową oraz oświetleniem. Równocześnie przygotowana została dokumentacja dla budowy ulicy Wiśniowej, która zakłada połączenie jej przejściem dla pieszych z ulicą Bolesława Chrobrego. Utwardzona ulica Wiśniowa będzie miała charakter ciągu pieszo – jezdnego.

Wykonanie projektu budowy ulicy Jabłoniowej.
W tej kadencji samorządu do miejskiego zasobu dróg przejęta została ulica Jabłoniowa. Wybudowane zostało w niej oświetlenie uliczne. Zadanie zakłada wykonanie projektu utwardzenia tej ulicy w formie ciągu pieszo – jezdnego.

Dalsza rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta.

Od kilku lat systematycznie rozbudowywany jest miejski monitoring, wpływający na poprawę bezpieczeństwa Mieszkańców. Do tej pory zainstalowany został w Rynku, przy ulicy Rzepnikowskiego, rondzie Gen. J. Hallera u zbiegu ulic Dworcowej – Gdańskiej – Wyzwolenia, Łazienkach Lubawskich, parkingu przy ul. Kupnera, ulicy Kupnera na budynku kina, placu zabaw na osiedlu „nowa Gdańska”, rondzie u zbiegu ulic: Grunwaldzka – Asta – Kopernika.
Obecnie trwają prace zmierzające do objęcia zasięgiem monitoringu terenu ulicy Browarowej i Kilińskiego, a także ulicy Zamkowej i Placu Zamkowego.

Budowa Centrum Aktywności Społecznej.
Samorząd przejął od prywatnych właścicieli tereny wokół murów obwodowych, zrewitalizował mury obronne, przy których powstała ścieżka dydaktyczna i rowerowa. Na terenie po zamku przeprowadzone zostały niezbędne prace archeologiczne, odkryte zostały piwnice dawnego zamku w jego południowej, wschodniej oraz częściowo północnej części. Wykonana została kompletna dokumentacja techniczna wraz z pozwoleniem na budowę dla tego przedsięwzięcia. Proces uzgadniania dokumentacji trwał kilka lat. Kwestię zagospodarowania ruin rozstrzygała Główna Komisja Konserwatorka działająca przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oceniając zagospodarowanie ruin po zamku biskupów chełmińskich jako istotne dla dziedzictwa narodowego.
Projekt przewiduje powstanie dwukondygnacyjnego budynku, w którym zaadaptowane na pomieszczenia użytkowe zostaną również dawne zamkowe piwnice. Zachowane zostaną historyczne wejścia do budynku z poziomu dawnego dziedzińca. Sam obiekt posadowiony zostanie na betonowych palach, by w jak najmniejszym stopniu ingerować w ocalałą substancję zabytkową. Strop budynku został zaprojektowany w ten sposób, by można na nim w przyszłości nadbudować przynajmniej jeszcze jedno piętro i poddasze użytkowe. Zakończenie realizacji zadania zaplanowane zostało na połowę 2020 roku i obejmie też budowę ścieżki dydaktycznej po zachodniej stronie murów.
W Centrum Aktywności Społecznej swoją siedzibę będą miały m.in. stowarzyszenia i organizacje, których działalność związana jest z promocją historii Lubawy, postacią Mikołaja Kopernika, a także Uniwersytet III Wieku, zlokalizowany będzie też w tym miejscu Punkt Informacji Turystycznej czy multimedialne interaktywne muzeum historii miasta. Eksponowane w Centrum będą również zabytki ruchome wydobyte podczas prac archeologicznych na Rynku miasta oraz na terenie po byłym zamku. Katalog działalności CAS pozostaje wciąż otwarty na propozycje Mieszkańców.


Materiał pochodzi i został opłacony przez KWW Macieja Radtke


Materiał pochodzi i został opłacony przez KWW Macieja Radtke

Polub nas na Facebooku:

Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages