Czwartek, 26 kwietnia 2018. Imieniny Marii, Marzeny, Ryszarda

Przyjdź porozmawiać o Lubawskim Budżecie Obywatelskim

2016-05-30 09:45:42 (ost. akt: 2016-05-30 09:51:56) Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: UM Lubawa

Masz pomysł? Znajdź 30 osób, które popierają Twój projekt, w kilku zdaniach opisz, na czym będzie polegał, uzasadnij oraz podaj przybliżony koszt jego realizacji. We wtorek, 31. maja, o godz. 15 w Urzędzie Miasta rozpocznie się drugie spotkanie informacyjne nt. Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego.

- Już wkrótce, bo 1 czerwca, rusza nabór wniosków do pierwszej edycji Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego. Proszę wyjaśnić czytelnikom, co to jest, na czym polega?
- Pomysł nie jest nowy, a budżety obywatelskie wprowadza coraz więcej miast w Polsce. Z ogólnej puli miejskiego budżetu na dany rok kalendarzowy wydzielana jest kwota środków, o przeznaczeniu których decydują mieszkańcy w drodze głosowania.

- Skąd taka inicjatywa, dlaczego akurat budżet obywatelski?
- O uchwaleniu takiego budżetu zdecydowali radni, by dać mieszkańcom większy – niż do tej pory - wpływ na to, co dzieje się w mieście. Lubawianie zyskują więc nowy instrument, dzięki któremu sami – bez zgody burmistrza czy Rady Miasta – mogą zdecydować o realizacji konkretnego pomysłu, który np. – ich zdaniem – zwiększy atrakcyjność okolicy, w której mieszkają, albo wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców.

- Kto i kiedy będzie mógł złożyć wniosek do budżetu obywatelskiego?
- Każdy pełnoletni mieszkaniec miasta. Czas na składanie wniosków przewidziany został na okres ponad trzech miesięcy od początku czerwca do pierwszej dekady września po to, by każdy, kto nie wziął udziału w spotkaniach informacyjnych, miał czas na przygotowanie i mógł uzyskać pomoc pracowników urzędu w ramach indywidualnych spotkań.

- Jak w praktyce będzie wyglądał budżet obywatelski? Ile projektów będzie realizowanych w jego ramach?
- Nad prawidłowym przebiegiem konsultacji w sprawie budżetu obywatelskiego czuwać będzie powołany przez burmistrza Zespół Konsultacyjny. Jego zadaniem jest udzielenie pomocy wnioskodawcy w złożeniu prawidłowego wniosku oraz oszacowaniu jego kosztów, zweryfikowanie pod względem formalno – prawnym wniosku, przeprowadzenie głosowania oraz ustalenie jego wyników. O tym, ile projektów będzie realizowanych, zdecydują głosy mieszkańców. Wygrywają te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów i w sumie ich wartość nie przekroczy postulowanej przez Radę kwoty budżetu, która została określona na 150 tysięcy złotych. W ramach tego budżetu może być więc realizowany jeden, dwa lub kilka propozycji mieszkańców, które w głosowaniu uzyskają największą liczbę głosów.

- 150 tysięcy nie jest dużą kwotą....
- Dopiero zaczynamy, to po pierwsze. Po drugie, poczekajmy, jak będzie rozwijał się budżet obywatelski. Jeśli aktywność mieszkańców będzie duża i będzie dotyczyć projektów ogólnomiejskich, to z pewnością radni będą zwiększali finanse do wyłącznej dyspozycji mieszkańców. Podkreślam jednocześnie, że jest to kwota postulowana, więc na etapie składania przez burmistrza projektów budżetu miasta w kolejnych latach może być w zależności od potrzeb zwiększona.

- Co można zrobić za 150 tysięcy złotych?
- To zależy od pomysłodawców. Można np. wybudować trzy zewnętrzne siłownie, jak w Łazienkach Lubawskich, wyposażyć w urządzenia trzy place zabaw, przebudować i poprawić bezpieczeństwo na niedużym skrzyżowaniu ulic, urządzić rekreacyjny zielony skwer z elementami małej architektury, przebudować chodnik itd. Sądzę, że naszym mieszkańcom nie zabraknie twórczej inwencji i zaskoczą nas swoimi pomysłami. Nie wystarczy jednak tylko ważny i ciekawy projekt. Ważne, by wnioskodawcom nie zabrakło potem determinacji i sił, by zmobilizować jak największą liczbę osób do głosowania na ich pomysł.

- Zgłaszanie pomysłów i głosowanie w tym roku. Kiedy realizacja projektów?
- W roku następnym. Cały proces konsultacji społecznych w ramach LBO jest pomyślany w ten sposób, żeby rozstrzygnięcie w drodze głosowania zapadało tuż przed złożeniem projektu budżetu miasta przez burmistrza do Rady Miasta i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wtedy radni otrzymują w takim projekcie konkretne propozycje mieszkańców wraz z zabezpieczonymi finansami do realizacji zadań.

- Co z projektami, które otrzymają najmniej głosów? Czy mają szansę na realizację?
- Niestety nie. Zapisy uchwały są jednoznaczne i nie przewidują tworzenia list rezerwowych projektów. Zdecydowały o tym co najmniej dwa powody. Gdybyśmy zaczęli tworzyć listę rezerwową, to mogłoby się okazać, że liczba projektów z tej listy mogłaby zdeterminować wydatki w ramach budżetu obywatelskiego na kolejne lata, w których nie byłoby sensu prowadzić już nowych konsultacji, bo trzeba by było realizować projekty zgłoszone przez mieszkańców rok lub dwa lata temu. To jeden powód, a po drugie, wygrać mają te, które zostaną najlepiej ocenione przez lubawian. Żadne inne. To budżet naszych mieszkańców i ich demokratyczne prawo wyboru.
- Dziękuję za rozmowę.

Jakie warunki musi spełnić projekt?
1. Musi zostać złożony na formularzu zgodnym ze wzorem.
2. Być zgodny z zadaniami mieszczącymi się w kompetencjach gminy i dotyczyć estetyzacji otoczenia, rekreacji lub działań inwestycyjnych i remontowych.
3. Musi zostać zrealizowany w ciągu jednego roku budżetowego.
4. Musi być zlokalizowany na terenie będącym wyłączną własnością Gminy Miejskiej Lubawa.
5. Jego wartość nie może przekroczyć kwoty 150 000 zł.
6. Nie może być projektem częściowym, który wymagałby kontynuacji w kolejnych latach, np. odrzucony zostanie projekt zakładający wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego.
7. Na etapie składania wniosku musi mieć poparcie co najmniej 30 mieszkańców.

Czy wszystkie projekty zostaną zrealizowane?
Zrealizowane zostaną projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków.
Jeżeli na listę projektów po weryfikacji formalno – prawnej zakwalifikuje się tylko jeden z nich lub kilka o łącznej wartości 150 000 złotych, wtedy wszystkie projekty zostaną zrealizowane bez głosowania.

Jak głosować?
Udział w głosowaniu może wziąć każdy mieszkaniec miasta Lubawa, pod warunkiem, że najpóźniej w dniu głosowania ukończył 18 lat. Głosowanie odbędzie się w miejscach wskazanych przez Burmistrza poprzez indywidualne zbieranie głosów na kartach do głosowania. Każdy pełnoletni mieszkaniec może zagłosować tylko na jeden projekt.

Jakie zadania są możliwe do zrealizowanie w ramach LBO?
Zadania muszą dotyczyć następujących obszarów:
- estetyzacji otoczenia – instalacji nowych lub wymiany obiektów małej architektury, urządzeniu zieleni miejskiej, urządzeniu parków i skwerów, likwidacji elementów zakłócających ład przestrzenny,
- rekreacji – modernizacji, budowie i doposażeniu placów zabaw, terenów i obiektów sportowych oraz terenów rekreacyjnych,
- działań inwestycyjnych i remontowych w przestrzeni publicznej – budowy, utwardzenia i remontów nawierzchni ulic, ciągów pieszych, dróg rowerowych, parkingów samochodowych i rowerowych, placów, instalacji oświetlenia, budowy i remontów publicznej infrastruktury sieciowej.

O pomoc możesz zwrócić się do Zespołu Konsultacyjnego:
Sławomir Jamroży - przewodniczący, Referat Inwestycyjny, Gospodarki Mieniem Komunalnym i Geodezji,
Joanna Szczepanek - z-ca przewodniczącego, Referat Organizacyjny,
Piotr Kanicz - Referat Inwestycyjny, Gospodarki Mieniem Komunalnym i Geodezji,
Łukasz Keński - Referat Inwestycyjny, Gospodarki Mieniem Komunalnym i Geodezji,
Anna Przybyszewska - Referat Inwestycyjny, Gospodarki Mieniem Komunalnym i Geodezji,
Katarzyna Raszkowska - Referat Spraw Społeczno – Obywatelskich i Obrony Cywilnej,
Wioletta Taranowska - Referat Finansowy.

Harmonogram konsultacji społecznych dotyczących Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego
• Od 1 czerwca do 9 września roku poprzedzającego
Składanie propozycji zadań do Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego na następny rok.
• Od 10 września do 30 września roku poprzedzającego
Weryfikacja propozycji zadań pod względem formalno - prawnym, możliwości ich realizacji oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie miasta na kolejny rok ewentualnych kosztów wydatków, które projekt lub projekty będą generowały w przyszłości.
• Od 1 października do 21 października roku poprzedzającego
Głosowanie nad złożonymi propozycjami do realizacji zgłoszonych zadań na następny rok.
• Od 22 października do 31 października roku poprzedzającego
Ustalenie wyników konsultacji społecznych w sprawie Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego.
• Do 20 listopada roku poprzedzającego
Podanie do publicznej wiadomości listy zadań realizowanych w ramach Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego w kolejnym roku budżetowym.

Szczegóły znajdziecie Państwo również na stronie internetowej www.lubawa.pl
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubawa w zakładce:
Ogłoszenia i komunikaty – Lubawski Budżet Obywatelski.

Polub nas na Facebooku:

Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages